Egyedi póló - Facebook
06 70/610 0210

Adatvédelem, Adatvédelmi szabályzat, GDPR

Bevezető
 
Corner-Media Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Álmos u. 4., adószám: 25390061-2-13, a továbbiakban Webáruház Tulajdonos vagy Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (www.polosarok.hu valamint www.dekorsarok.hu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.dekorsarok.hu/adatvedelem-es-jog valamint: www.polosarok.hu/adatvedelem-es-jog
Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.
Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Definíciók:
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adat, információ; pl. név, cím, telefonszám; GPS adat vagy egyedi azonosító - akár egy vagy több adattal egybefüggően azonosítható a pontos személy;  
 • adatkezelő: jelen webáruház, honlap tulajdonosa (Webáruház Tulajdonos vagy Szolgáltató), elérhetősége: Corner-Media Kft. 1201 Budapest, Helsinki út 94-95. Tel.: 06 70 610 0210
 • adatkezelés: a személyes adatokat automatizáltan vagy manuálisan végzett művelet vagy műveletek összessége (pl. tárolás, feldolgozás, továbbítás, megsemmisítés);
 • adatfeldolgozó: az a természetes (pl. vevő) vagy jogi személy (pl. cég), közhatalmi szerv vagy bárki más aki/amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, amely nem azonos az érintettel és az adatkezelővel vagy felhatalmazottaikkal;
 • adatvédelmi incidens: olyan biztonsági kockázat, melynek során a személyes adatok harmadik fél birtokába kerülhetnek, ide tartoznak továbbá a jogellenes adatmegsemisítések, elvesztések, jogosulatlan adatközlések is;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan történő módosítása, mely lehetetlenné teszi a személy beazonsítását, így a rendelkezésre álló adatok egyikéből sem és bármely együtteséből sem azonosítható az adatközlő személye (akár természetes személy, akár jogi személy vagy szervezet);
 • Általános Adatvédelim Rendelet vagy GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 
További fontos információk:
 • az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése (számlázás, szállítás, kézbesítés, a teljesítéshez szükséges egyeztetések céljából);
 • az adatkezelés jogalapja: távollévők között létrejött szerződés (lásd.: ÁSZF) és Adatvédelmi szabályzat;
 • az érintettek köre: online vásárlók vagy adataikat önként megadó felhasználók;
 • az érintettekre vonatkozó adatok: név, számlázási és szállítási cím (irányítószám, település, közterület, házszám, telefonszám), e-mail cím;
 • az adatok forrása: internet, online kitöltött űrlapok, polosarok.hu és dekorsarok.hu, elektronikus levelezés (e-mail);
 • az adatok kezelésének időtartama: legfeljebb két év (a számlákon pedig, amíg az erre vonatkozó törvények előírják);
 • a továbbított adatok fajtája: kiszállítás esetén a GLS Hungary (mely a General Logistics Systems B.V., Amszterdam leányvállalata) (röviden: GLS), a megrendelések teljesítése érdekében; GLS adatvédelmi tájékoztató itt...  GLS elérhetőség és ügyfélszolgálat itt.
 • az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó neve és címe: Corner-Media Kft., címe: 1201 Budapest, Helsinki út 94-95.
 • az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege: online űrlapokon keresztül, önként történik az adatszolgáltatás és web alapú adatfeldolgozás történik, mely adatokat adatbázisban tárolunk, harmadik fél számára hozzá nem férhető adatbázisban, kivéve a webtárhely és szerver szolgáltatót.
 
Irányelv

A dekorsarok.hu és polosarok.hu weboldal üzemeltetője, Corner-Media Kft. (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítj a kedves látogatóikat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz vagy hírlevél feliratkozáshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság vagy hatósági szerv másképp nem rendelkezik.

Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető. 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik. 

Önnek jogában áll korlátoznia vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház Tulajdonos-tól azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ez irányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén). 

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak. 

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonossal üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére (az adatok átadása nélkül).

Regisztrációs adatbázis:

A Webáruház Tulajdonos a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának titkosított hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. A Webáruház Tulajdonos továbbá ideiglenesen rögzíti regisztrációs adatbázisában az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó e-mail címét és megadott számlázási és szállítási adatait (név, szállítási cím, telefonszám), mint tranzakciós adatokat, ameddig a felhasználó megrendelését nem teljesíti valamint plusz két év - kivéve ha felhasználó kéri az adatai törlését vagy álnevesítését. Az adatok kezelésének jogalapja a Felek közötti szerződés, ÁSZF.
A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok az érintett hozzájárulásán alapulva megadhatók: hol hallott először a webáruházról, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési körei.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy a Webáruház Tulajdonos direkt marketingcéllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján).
A direkt marketing célú adatkezelést külön pont tárgyalja.
A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó ügyfélszolgálatunktól bármikor kérheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása a Webáruház Tulajdonos felé. Ez esetben személyes adatok (tovább) kezelése szerződés teljesítése és a Webáruház Tulajdonos jogos érdekében történik. Ez esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig. A számlázási adatok kezelésének a jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

Adatbázis elérése:

A vásárlói és regisztrációs adatbázis az Invitel szervertermében található, mely adatok védelme érdekében - mind fizkailag, szoftveresen és hardveresen - a Webáruház Tulajdonos és a Szerver üzemeltető megtesz mindent a tőle elvárható szinten; valamint a legjobb tudása szerint.

Az adatokhoz az alábbi szolgáltatók férhetnek hozzá adatmentés, archiválás, biztonsági frissítések során, de azokat nem használhatjá fel saját céjaik érdekében; valamint harmadik félnek nem adhatják ki (utóbbi alól kivételt képez ha a hatóságok erre jogilag megalapozottan felszólítják őket):

Tárhelyszolgáltató:
Név: Vereb Gábor E.V., 50583933
Székhely címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 20.
Adatbázis hozzáférés indoka: szerver üzemeltetés, világháló portál infrastruktúra üzemeltetés
Szerver terem üzemeltető:
Név: Invitel Távközlési Zrt.
Székhely címe: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Postai levelezési címe: 2101 Gödöllő, Pf. 407.
Adatbázis hozzáférés indoka: szerver- és szerverterem üzemeltetés, világháló portál infrastruktúra üzemeltetés
Ügyfélszolgálat, elérhetőség: https://www.invitel.hu/ugyfelszolgalat/
 
Cookie-k rögzítése

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek vagy nem működnek megfelelően.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A Webhely tartalma 

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Bankkártyás fizetés

Jelenleg On-Line áruházunkhoz nem tartozik még bankkártyás fizetési szolgáltatás, így látogatóink nem tudnak bankkártyával számlát kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmüket, ha bankkártyás fizetésre felszólító ajánlatot kap a nevünkben, azonnal jelezzen felénk az ügyfélszolgálati elérhetőségeinket, mert ilyen felszólítást semmilyen körülmények között sem küldünk ki ügyfeleinknek. Természetesen ezen felszólításnak ne tegyen eleget, mert felmerülhet a csalás gyanúja. 
Amennyiben Webshop szolgáltatásunknál elérhető lesz a bankkártyás fizetési mód, azt közleményben tudatjuk kedves látogatóinkkal, vásárlóinkkal.
A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ez irányú szándékát.
Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.
Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor a fiókja profil oldalán. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.
 
Statisztikák és elemzések készítése

A külső szolgáltatók - elemző vagy chat programok - a Corner-Media Kft. által kezelt személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a Webáruház Tulajdonos kizárólag aggregált, nem személyes adatok elérhetőségét biztosítja. Elérhetőségük: https://www.google.com

Adattovábbítások

Az adatkezelő, azaz a Webáruház Tulajdonos a megrendelések teljesítésének céljából továbbíthatja a felhasználók vagy vásárlók személyes adatait is az itt rögzített feleknek: természetes- vagy jogi személyeknek. Törvényrendelet vagy hatósági felszólítás alapján jogi szervezeteknek hatóságoknak is továbbíthatóak az adatok - az adatvédelmi és a személyes adatok védelméről szóló jogaszbályok betartása mellett.

A Webáruáház Tulajdonos az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatait, a megjelölt céllal:
Adatkezelő neve: GLS Hungary (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)
Címe: H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, postaszolgálattal kapcsolatos adatok (csomag tartalma, értéke, súlya stb.)
Adattovábbítás célja: csomagkézbesítés
Adatkezelő neve: Actris Kft. (eLogisztika csomagpont)
Címe: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
Adószáma: 23895601-2-42
Továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, számlázással kapcsolatos adatok
Adattovábbítás célja: csomagátadás
Adatkezelő neve: Dream Interactive Kft. (SMS küldés)
Címe: 1027 Budapest, Medve u. 24. I/1.
Adószáma: 12598582-2-41
Továbbított adatok köre: telefonszám, rendelésazonosító, fizetendő végösszeg
Adattovábbítás célja: csomagátadás
Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím, telefonszám és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a Webáruház Tulajdonossal felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Webáruház Tulajdonos csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja. Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás, tájékoztatás, amelynek jogalapja a szerződés teljesítése. 

Incidens bejelentése

Amennyiben adatkezelési incindes vagy adatszivárgás feltételezhető vagy akár történt, kérjük hogy azt jelezze írásban ügyfélszolgálatunkon, az alábbi adatok megadásával: A bejelentő neve és elérhetősége, az incidens helye és ideje, az incidens leírása, az érintett adatok fajtája és köre.

Tájékoztatás az érintettek (felhasználók, vevők) jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót. 
 
Hozzáféréshez való jog
 
A felhasználó kérheti a Webáruház Tulajdonost, hogy:
• erősítse meg személyes adatainak kezelését;
• biztosítson másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező szamélyes adatokhoz;
• nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezik, az adatkezelés céljairól, kivel osztja meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, továbbá, hogy milyen módon védi ezeket az adatokat, meddig tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szerezte mega felhasználó adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a
jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk a felhasználó rendelkezésére.  
 
Helyesbítéshez való jog
 
A felhasználó kérheti, hogy a Webáruház Tulajdonos helyesbítse, ill. egészítse ki a pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt Webáruház Tulajdonos megvizsgálhatja az érintett adatok pontosságát.
Törléshez és korlátozáshoz (zároláshoz) való jog 
A felhasználó vagy az érintett jogi személy kérheti személyes adatainak törlését vagy adatai kezelésének zárolását (pl. a célok teljesültek, visszavonja hozzájárulását, tiltakozik, az adat törlését jogszabály írja elő). Webáruház tulajdonos nem köteles teljesíteni a kérést, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt: 
 • a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
 • a jogi igények előterjesztése vagy védelme érdekében.
A felsoroltakon kívül is előfordulhatnak olyan esetek, amelyek során Webáruház Tulajdonos jogosult megtagadni a felhasználó személyes adatainak törlésére vagy zárolására vonatkozó kérését.

Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről 
 
Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően magas kockázattal járna a felhasználók jogaira és szabadságaira nézve, akkor Webáruház Tulajdonos vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.
 
Panasztételhez való jog

Adatkezelést érintő panasszal felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat [és kukac] naih [és pont] hu
 
Bírósági jogorvoslathoz való jog
 
A felügyeleti hatósággal szemben: A felhasználó jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben: A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, jog - sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat, szövegeket, írásokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja még: Telegdi Péter (E.V.).
 
A szerzői jogok megsértése miatt fellépő anyagi és eszmei kárt a jogsértő köteles a felszólítást követő 8 naptári napon belül Forintban megfizetni Webáruház Tulajdonos részére. A szerzői jogok értéke az alábbiak alapján kerül megállapításra:
 - Szöveges tartalom: min. 100.000 Forint/A4-es oldal, azzaz minimum egyszázezer forint oldalanként (Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál betű és sortávval, címmel, oldalszámmal ellátva).
 - Képi anyag: min. 200.000 Forint/kép, azaz minimum kétszázezer forint képenként vagy mintánként.

A látogatókra, vásárlókra nézve:
 
A látogató vagy vásárló, kijelenti, hogy az általa feltöltött képek licensz jogaival rendelkezik, azok használatának jogait birtokolja és azokat törvényesen használja a megrendelés leadásakor. A látogató vagy vásárló kifejezetten kéri Szolgáltatót, hogy az általa feltöltött képeket, feliratokat helyezze el a termékeken; azok jogdíjait vásárló vagy Megrendelő biztosítja (utánajár, ha szükséges befizeti vagy megvásárolj, megszerzi a szükséges jogdíjakat).

Általános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

Jelen dokumentum, az alábbi internetes címről böngésző segítségével könnyen letölthető és archiválható:

http://www.polosarok.hu/aszf.pdf


Kelt: Budapest, 2018.05.25.
Corner-Media Kft.
H-1201 Budapest, Helsinki út 94-95.
06 70 610 0210

dekorsarok.hu
polosarok.hu